Tổ chức đoàn thể

Cố gắng giữ nghèo bền vững


"Có hộ đang nuôi mấy chục con bò nhưng khi chính quyền địa phương đến kiểm tra để phân loại hộ nghèo đã đi lùa bò hết vào rừng. Hôm sau xét xong họ lùa bò về và liên hoan".